ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์
กรกฏาคม - ธันวาคม 2557

วารสารการปฎิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทยThaiJournalofNursingandMidwiferyPracticeเป็นวารสารวิชาการราย6เดือนจัดทาขึ้นโดยสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(ประเทศไทย)ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยโดยการสนับสนุนของสภาการพยาบาลมีการจัดทาทั้งรูปแบบการตีพิมพ์(Print)ISSN2408-1280(Print)และรูปแบบอีเล็กทรอนิกส์(Online)ISSN2586-9930(Online)โดยทาการตีพิมพ์ISSN2408-1280(Print)เล่มแรกเมื่อปีพ.ศ.2557และจัดทารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(Online)ISSN2586-9930(Online)ตั้งแต่ปีพ.ศ.2561เป็นต้นมา

 

วัตถุประสงค์ (Aims):

เป็นแหล่งรวบรวมและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้จากการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัยเชิงพัฒนาคุณภาพของการพยาบาลและการผดุงครรภ์เช่นกรณีศึกษาวิธีการปฏิบัติใหม่ๆนวัตกรรมการจัดการเชิงระบบการบริหารความเสี่ยงและงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัตินอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมและการปฏิบัติตามหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์ของพยาบาลในระดับชาติและนานาชาติ

ขอบเขต (Scope):

ประเภทของบทความต้นนิพนธ์(originalarticles)ในวารสารนี้รวมถึงรายงานวิจัย(researchreport)โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติ(capstoneproject)การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ(systematicreviews)การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก(developmentofpracticeguidelines)รายงานกรณีศึกษา(casereport)และบทความวิชาการ(academicarticle)ทั้งนี้ยังรวมถึงบทความปกิณกะ(miscellaneous)และอื่นๆ

 

 

ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์
กรกฏาคม - ธันวาคม 2557
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2558
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2559
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2560
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2561
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2562
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2563
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2564
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2566