กองบรรณาธิการ :

บรรณาธิการ:

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์
  ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการพยาบาล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ:

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พนิษฐา พานิชาชีวะกุล
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการ: 

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการพยาบาล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล        
  ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการพยาบาล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร   
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล   
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย):

 • รองศาสตราจารย์ ประคอง อินทรสมบัติ   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการพยาบาล
 • รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการพยาบาล
 • ดร.ยุวดี  เกตสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  สภาการพยาบาล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ 
  คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา   
  คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข ศิริพูล 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองคำ 
  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพรรณ สมบุญตะนนท์   
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา คุณทรงเกียรติ   
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา เจริญกิจการ   
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล