เกี่ยวกับวารสาร:

วารสารการปฎิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice อยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีระบบการบริหารจัดการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.กำหนด ทำหน้าที่เป็น Peer review เพื่อ blindly review manuscript จากผู้ส่งต้นฉบับ และได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่การเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสากลระดับชาติโดยใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย หรือ Thai Journals Online (ThaiJo) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 วารสารการปฎิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย  Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice   ได้ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index: TCI) โดยได้รับการประเมินจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อวารสารจะได้จัดเตรียมเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่วารสารกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป

  

ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ :   

คุณกรปภัทร  ศิลปวิทย์
สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
อาคารนครินทรศรี ในกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ และโทรสาร 02 – 1495635
มือถือ 081 - 9556655