แบบเสนอชื่อ หรือ สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง (Online)
คณะกรรมการอำนวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
วาระ พ.ศ. 2564-2567

ชื่อ

นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

Email

เลขที่สมาชิก

สาขาวุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติ

การพยาบาลเด็ก
การพยาบาลผู้สูงอายุ
การผดุงครรภ์ / มารดา-ทารก
การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อฯ
การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน/ชุมชน
การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์

ขอเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการอำนวยการสมาคมฯ (สามารถเสนอชื่อตัวเองด้วยได้) โดย
1. ต้องเสนอชื่อสาขาละ 1 คน ให้ครบทั้ง 8 ชื่อ รวม 8 สาขา
2 ให้เสนอชื่อตามอัธยาศัย ดังนี้

1. การพยาบาลเด็ก

2. การพยาบาลผู้สูงอายุ

3. การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก

4. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

5. การผดุงครรภ์/มารดา-ทารก

6. การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและฯ

7. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน/ชุมชน

8. การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์

ผู้สมควรเป็นกรรมการอำนวยการสมาคมฯ จากสาขาใดก็ได้ จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ไม่เกิน 8 คน ดังนี้

ชื่อ นามสกุล สาขา เลขที่สมาชิก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กรุณาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น