ต้องการขอหนังสือเชิญประชุมระบุตัวบุคคล

การประชุม ครั้งที่ 4/2565
19-20 พฤศจิกายน 2565

1. เรียน (ผอ.รพ./นายแพทย์ สสจ./สสอ./คณบดี/ผอ.วพบ.) ตามด้วยชื่อ

2. เลขสมาชิก

3. โทรศัพท์

4. อีเมลล์

5. ชื่อบุคลากร คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล

6. ตำแหน่ง

กรุณาตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น

SideBar1