APN THAILAND

 

ลงทะเบียน การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561

1. คำนำหน้าชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ตำแหน่งวิชาการ/ชั้นยศ

2. ชื่อ

3. นามสกุล

4. สถานที่ทำงาน

5. ที่ตั้งสถานที่ทำงาน

6. เลขที่ใบอนุญาต 10 หลัก

7. เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

8. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

9. Email

10. ค่าลงทะเบียน

2 วัน 2,800 บาท (สมาชิกสมาคม APN / วิทยาลัยAPN นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา)
2 วัน 3,000 บาท (พยาบาลวิชาชีพบุคลากรวิชาชีพสุขภาพและผู้สนใจ)
3 วัน 3,200 บาท (สมาชิกสมาคมAPN / วิทยาลัยAPN นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา)
3 วัน 4,200 บาท (พยาบาลวิชาชีพบุคลากรวิชาชีพสุขภาพและผู้สนใจ)


กรุณาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น

การลงทะเบียน