APN THAILAND

 

จะจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2564
วันที่ 1 - วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564

1. คำนำหน้าชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ตำแหน่งวิชาการ/ชั้นยศ

2. ชื่อ

3. นามสกุล

4. สถานที่ทำงาน

5. ที่อยู่สถานที่ทำงาน

6. เลขที่ใบอนุญาต 10 หลัก

7. เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

8. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

9. Email

10. ค่าลงทะเบียน

1000บาท (1,000 บาท (สมาชิกสมาคม APN / สมาชิกวิทยาลัย APN) )
1500บาท (1,500 บาท (ไม่ใช่สมาชิกสมาคม APN / สมาชิกวิทยาลัย APN))


กรุณาตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น

การลงทะเบียน