ลงทะเบียนสมัครสมาชิก APNA

3. คำนำหน้าชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ตำแหน่งวิชาการ/ชั้นยศ

4. ชื่อ

5. นามสกุล

6. สถานที่ทำงาน

7. ที่อยู่

8. เลขที่ใบอนุญาต 10 หลัก

9. เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

10. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

11. Email

เลือกเข้ากลุ่มได้เพียง 1 กลุ่ม

การเขียนโครงการวิจัยทางคลินิก (Clinical research proposal)
การเขียนบทความ รายงานการวิจัย (Research Report)
การเขียนบทความ รายงานกรณีศึกษา (Case Study Report)
การเขียนบทความ การพัฒนาและใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก (CPG)

เอกสารที่ต้องส่งตามประกาศ

มีเอกสาร และจัดส่งภายใน 20 กรกฎาคม 2560

ไม่มีเอกสาร

พิมพ์อักขระ ตามที่เห็นในภาพ


กรุณาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคม APN
 ดาวน์โหลดเอกสาร


ดาวน์โหลดใบสมัคร สมาชิกสมาคม/วิทยาลัย APN

สมาชิกสมาคม APN

สมาชิกวิทยาลัย APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น

การลงทะเบียน