ลงทะเบียนสมัครสมาชิก APNA

1. คำนำหน้าชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ตำแหน่งวิชาการ/ชั้นยศ

2. ชื่อ

3. นามสกุล

4. สถานที่ทำงาน

5. ที่ตั้งสถานที่ทำงาน

6. เลขที่ใบอนุญาต 10 หลัก

7. เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

8. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

9. Email

10. ค่าลงทะเบียน

3 วัน 4,200 บาท (พยาบาลวิชาชีพ / ผู้บริหาร / อาจารย์พยาบาล / บุคคทั่วไป)
3 วัน 3,800 บาท (สมาชิกสมาคม APN / สมาชิกวิทยาลัย APN / นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา / ผู้ฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร)
2 วัน 3,000 บาท (พยาบาลวิชาชีพ / ผู้บริหาร / อาจารย์พยาบาล / บุคคทั่วไป)
2 วัน 2,800 บาท (สมาชิกสมาคม APN / สมาชิกวิทยาลัย APN / นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา/ ผู้ฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร)


พิมพ์อักขระ ตามที่เห็นในภาพ

กรุณาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น

การลงทะเบียน