ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2557 Outcome Management and Evaluation : Cost Analysis

2014-02-24

สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 ได้ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ของสมาคมในการสนับสนุนการสร้างความรู้และนวัตกรรมสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยเฉพาะด้าน การปฏิบัติการพยาบาลมาโดยตลอด และในการจัดประชุมครั้งที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2556

เรื่อง “การเสริมสร้างทักษะขั้นสูงสำหรับ APN” ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 402 คน การจัดประชุม ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง จากการสำรวจความคิดเห็นความต้องการพัฒนาตนเองของ APN และจากการประเมินผลการประชุมครั้งที่ 2/2556 พบว่า ทักษะขั้นสูงที่สมาชิกต้องการได้รับการเสริมทักษะเรียงตามลำดับความต้องการ ได้แก่

1) Outcome Management and Evaluation : Cost Analysis

2) การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และ

3)Outcome Evaluation

เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของสมาคม คือ สนับสนุนสมาชิก APN ให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงเพื่อให้มีสมรรถนะในการทำงานและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่าง APN ด้วยกัน ในการนี้ สมาคมจึงได้จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2557 ขึ้น ตาม ความต้องการของสมาชิก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการเสริมทักษะในด้านที่ต้องการอย่างเข้มข้นและมีทักษะขั้นสูงในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นกรุณาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น

ข่าวล่าสุด