ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561

2019-07-11

ภาพบรรยากาศ การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
ของสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2561

และ การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561
เรื่อง “การวัดและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล: ความสาเร็จของระบบบริการสุขภาพ” 
ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2561 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

 

 กรุณาตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น

ข่าวล่าสุด