ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2560

2018-03-18

เรื่อง “จากโครงการสู่การตีพิมพ์บทความวิชาการ” (From Proposal to Publication) ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานครกรุณาตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น

ข่าวล่าสุด