ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการประจำปี 2559

2017-11-12

รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)


พิธีมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจาปี พ.ศ. 2558-2559มอบโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกการนาเสนอโปสเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคม APN มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือก การนาเสนอโปสเตอร์

คณะกรรมการอานวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) วาระ พ.ศ. 2558-2560
ที่สองจากซ้าย
1.รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคม
2.รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล วิชาการและวารสาร
3.รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร วิชาการและวารสาร
4.รศ.ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล นายทะเบียน
5.รศ.ดร.พูลสุข ศิริพูลวิชาการและวารสารกรุณาตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น

ข่าวล่าสุด