ข่าวประชาสัมพันธ์



ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการประจำปี 2559







รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)

พิธีมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญ
.. read more

ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติ ครั้งที่ 1/2560




.. read more

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2558




.. read more

นายกสมาคม APN เข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี นายกสมาคม APN เข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และผู้บริหารสภาการพยาบาล
ได้แก่ ดร.กฤษฎา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ

.. read more

ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2557



นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
ผศ.ดร.เรณู  พุกบุญมี เป็นประธานเปิดการประชุมและให้เกียรติบรรยาย
ในจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2557 ระหว่าง 4-6 มิถุนายน 2557
เรื่อง Outcome Management and Evaluation : Cost Analysis 
ณ  โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติคโฮเต็ล จ
.. read more

ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2557



นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
ผศ.ดร.เรณู  พุกบุญมี เป็นประธานเปิดการประชุมและให้เกียรติบรรยาย
ในจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2557 ระหว่าง 4-6 มิถุนายน 2557
เรื่อง Outcome Management and Evaluation : Cost Analysis 
ณ  โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติคโฮเต็ล จ
.. read more

สารจากประธานวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย



จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับแรกของวิทยาลัยฯ ขอเริ่มด้วยการทักทายสมาชิกและ APN ทุกท่านและขอส่งความสุขหลังวันสงกรานต์ ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญทั้งในชีวิตการทางานและชีวิตครอบครัว เป็นที่พึ่งทางสุขภาพของประชาชนตลอดไป 
ดาว
.. read more

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2557 Outcome Management and Evaluation : Cost Analysis



สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 ได้ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ของสมาคมในการสนับสนุนการสร้างความรู้และนวัตกรรมสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยเฉพาะด้าน การปฏิบัติการพยาบาลมาโดยตลอด และในการจัดประชุม
.. read more

สมาคมฯ อวยพรปีใหม่ผู้บริหารสภาการพยาบาล



นายกสมาคมฯ อวยพรปีใหม่ผู้บริหารสภาการพยาบาล
.. read more

ขอเชิญAPNสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(ประเทศไทย)



ขอเชิญAPNสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(ประเทศไทย)
ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายตามข้อบังคับของสมาคม
ด้วยสมาคมจะกำหนดให้มีการประชุมวิชาการปีละ 4 ครั้งสมาชิกสมาคมจะได้รับส่วนลดคลิกรายละเอียดค่าลงทะเบียนเข้าร
.. read more


กรุณาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคม APN
 ดาวน์โหลดเอกสาร


ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก
สมาคม APN

สมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น

SideBar1