โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น ปัจจุบัน APN มีจำนวน 1,967 คน สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN แล้ว จำนวน 410 คน


กรุณาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคม APN

 

การสมัครสมาชิก

สมาชิกของสมาคม มี 3 ประเภท คือ

1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ได้รับวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความชำนาญปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง ทุกสาขา ของสภาการพยาบาล

2) สมาชิกสมทบ ได้แก่ อาจารย์พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณสมบัติครบ ในการสมัครเข้าสอบเพื่อรับวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความชำนาญปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ทุกสาขา ของสภาการพยาบาล และบุคคลซึ่งคณะกรรมการอำนวยการได้พิจารณาเห็นสมควรให้เป็นสมาชิกสมทบ

3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการอำนวยการลงมติพิจารณาเห็นสมควรให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคม

สมาชิกจะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล

ค่าบำรุงสมาคม

สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ จะต้องเสียค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ
จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาท)

 ดาว์นโหลดเอกสารชำระเงินธนาคาร

การยื่นคำขอสมัครสมาชิก

  1. ดาวน์โหลด ใบ teller payment จากเว็บ
  2. กรอกข้อความใน teller payment
  3. นำไปชำระเงิน 3,000 บาทที่ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา
  4. ดาวน์โหลด คำขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคม จากเว็บ
  5. กรอกข้อความให้สมบูรณ์ ติดรูปถ่าย 1 ใบ
  6. เอกสารแนบ 4 รายการ
  7. นำเอกสารคำขอสมัครเป็นสมาชิกพร้อมแนบเอกสาร 4 รายการ ส่งไปยังสมาคม APN

 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น

ประชุม

ดาวน์โหลดเอกสารบรรยาย