การประชุมวิชาการ (พ.ศ. 2553 – 2563)

ว.ด.ป./สถานที่ การประชุม ค่าลงทะเบียน ผู้เข้าประชุม เอกสาร Download
ครั้งที่ 1/2553
14-16 กรกฎาคม
2553
โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์
การประชุมวิชาการ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง แห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง APN: คุณค่า การพัฒนา และ ความสาเร็จ”
จัดโดย สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคม APN
-น.ศ. 2,000.-
-สมาชิก 2,500.-
-ไม่ใช่สมาชิก3,000.-
-สภาการพยาบาล -สมาคม APN โครงการ กำหนดการ
ปี พ.ศ. 2556
ครั้งที่ 1/2556
15-16 กุมภาพันธ์
2556
โรงแรม
ดิเอ็มเมอรัลด์
การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2556 สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) (ผศ.ดร.พิกุล นันทชัยพันธ์)
จัดโดย สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคม APN
-สมาชิก 2,700.-
-ไม่ใช่สมาชิก3,000.-
APN 323
อจ.+พว. 113
กก.+วิทยากร 24
รวม 460 คน
โครงการ กำหนดการ
ครั้งที่ 2/2556
9-11 กันยายน
2556
โรงแรม
ดิเอ็มเมอรัลด์
การเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูงสาหรับ APN
(นางจุฬารัตน์ สุริยาทัย)
จัดโดย สมาคม APN
-สมาชิก 3,000.-
-ไม่ใช่สมาชิก3,600.-
สมาชิก 144
อจ.+พว. 258
กก.+วิทยากร 33
รวม 435 คน
โครงการ กำหนดการ
ปี พ.ศ. 2557
ครั้งที่ 1/2557
4-6 มิถุนายน
2557
โรงแรมพักพิง อิงทางบูติค
โฮเต็ล
Outcome Management and Evaluation : Cost Analysis
(รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์)
จัดโดย สมาคม APN
-สมาชิก 5,000.- สมาชิก 47
วิทยากร 2
ผู้จัด 1
รวม 50 คน
โครงการ กำหนดการ
ครั้งที่ 2/2557
23-25 ตุลาคม 2557
โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์
โครงการบูรณาการการวิจัยกับการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการแบบครบวงจร
(Capstone Project: All in one)
(รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์)
จัดโดย สมาคม APN
-น.ศ.2,500.-
-สมาชิก 3,000.-
-ไม่ใช่สมาชิก
3,600.-
สมาชิก 285
วิทยากร 9
ผู้จัด 8
รวม 302 คน
โครงการ กำหนดการ
ปี พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 1/2558
22-24 กรกฎาคม 2558
โรงแรมตวันนา
สุริวงศ์
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอสอบหนังสืออนุมัติ (APN)
(รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร)
จัดโดย สมาคม APN
-น.ศ.2,500.-
-สมาชิก 3,000.-
-ไม่ใช่สมาชิก
3,600.-
สมาคม APN โครงการ กำหนดการ
ครั้งที่ 2/2558
30 พฤศจิกายนและ 1-2 ธันวาคม
2558
โรงแรม
แอมบาสเดอร์
การรังสรรค์วัฒนธรรมความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล (Creating a Culture of Excellence in Nursing Care)
(โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี – ผู้จัดหลัก)
(มีงานคืนวันที่ 30 พ.ย.) เฉพาะบัตรงานกลางคืน 1,300.-
น.ศ. 4,000.-สมาชิก 5,000.-ไม่ใช่สมาชิก 5,500.-
(รวมงานกลางคืนด้วย)
  โครงการ กำหนดการ
ปี พ.ศ. 2559
3-5 มีนาคม 2559
โรงแรมตวันนา
สุริวงศ์
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญกับการขับเคลื่อนระบบ
การพยาบาล
(รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร)
จัดโดย สมาคม APN
1) สมาชิกของสมาคม/วิทยาลัย APN @3,000 บาท 2) อจ.พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ ไม่เป็นสมาชิกตามข้อ1) @ 3,600.- 3) นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา @2,500.- APN 323
อจ.+พว. 113
กก.+วิทยากร 24
รวม 460 คน
โครงการ กำหนดการ
ครั้งที่ 2/2559
28-30 พฤศจิกายน 2559
โรงแรม
ดิเอมเมอรัลด์
“Evidence Based Practice: Research
Development for APN”
(รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร)
จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล และ สมาคม APN
-น.ศ.2,500.-
-สมาชิก 3,000.-
-ไม่ใช่สมาชิก
3,600.-
APN 313
วิทยากร 19
กก.+จนท. 13
รวม 345 คน
โครงการ กำหนดการ
ปี พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 1/2560
7 – 9 ส.ค. 60
ตวันนา สุริวงศ์
จากโครงการสู่การตีพิมพ์บทความวิชาการ
(รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร)
2,500 บาท(นศ)
3,200 บาท
3,800 บาท
สมาชิก 42
ไม่ใช่สมาชิก 69
วิทยากร 15
ผู้จัด 4
รวม 130 คน
โครงการ กำหนดการ
ปี พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1/2561
1 – 3 ก.พ. 61
ดิเอมเมอรัลด์
นวัตกรรมเพื่อการออกแบบระบบพยาบาล
ยุค 4.0
(รศ.ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคา)
ประชุม 2 วัน
(สมาชิก)
-2,800 บาท
-3,000 บาท
ประชุม 3 วัน
(ไม่ใช่สมาชิก)
-3,800 บาท
-4,200 บาท
สมาชิก 95
ไม่ใช่สมาชิก 113
วิทยากร 20
ผู้จัด 15
รวม 243 คน
โครงการ กำหนดการ
ปี พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 1/2562 7 – 8 ธ.ค.62 โรงแรม หลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ “การเตรียมผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการตีพิมพ์เพื่อขอสอบหนังสืออนุมัติ APN” ประชุม 2 วัน
(สมาชิก) -3,000 บาท
(ไม่ใช่-3,500.-)
สมาชิก 9 ไม่ใช่สมาชิก 40 วิทยากร 4 ผู้จัด 1 รวม 54 คน โครงการ กำหนดการ
ปี พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1/2563
22 – 23 ส.ค.63
โรงแรม เดอะ คอนวีเนี่ยน จ. ขอนแก่น
“การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงาน: เส้นทางสู่การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา” ประชุม 2 วัน
(สมาชิก) -2,000 บาท
(ไม่ใช่-2,500.-)
สมาชิก 77
ไม่ใช่สมาชิก 94
วิทยากร 3
ผู้จัด 1
รวม 175 คน
โครงการ กำหนดการ
ครั้งที่ 2/2563
26 – 27 ก.ย.63
โรงแรม ไดมอนด์พลาซ่า อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
“การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงาน: เส้นทางสู่การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา” ประชุม 2 วัน
(สมาชิก) -2,000 บาท
(ไม่ใช่-2,500.-)
สมาชิก 40
ไม่ใช่สมาชิก 87
วิทยากร 2
ผู้จัด 1
รวม 130 คน
โครงการ กำหนดการ
ครั้งที่ 3/2563
26 - 27 พ.ย. 63
โรงแรม วินทรี รีสอร์ท จ. เชียงใหม่
“การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงาน: เส้นทางสู่การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา” ประชุม 2 วัน
(สมาชิก) -2,000 บาท
(ไม่ใช่-2,500.-)
สมาชิก 31
ไม่ใช่สมาชิก 63 วิทยากร 3
ผู้จัด 1
รวม 98 คน

โครงการ กำหนดการ

ประกาศเสนอผลงาน

กรุณาตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น