คำถามที่พบบ่อย

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

 

คำถาม

การสอบหนังสืออนุมัติฯ ในระบบใหม่ มีกี่แนวทาง?

ตอบ

เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ออกข้อบังคับการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรใหม่ ปี พ.ศ.2556 และ
ได้จัดหลักสูตรฝีกอบรมพยาบาลขั้นสูงเพื่อวุฒิบัตรเป็นหลักสูตรฝีกอบรม 3 ปี ผู้ที่สำเร็จจากหลักสูตรและ
ได้รับวุฒิบัตรได้วางแผนที่จะขอเทียบวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอกเช่นเดียวกับวุฒิบัตรของแพทย์และทันตแพทย์
ในการนี้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตรงสาขา มีทางเลือก 2 ทาง คือ

1. เข้าหลักสูตรฝึกอบรม 3 ปี จบการอบรมขอสอบวุฒิบัตร ซึ่งด้วยกระบวนการฝึกอบรมที่เข้มขึ้น
น่าจะมีโอกาสสอบผ่านสูง เมื่อสอบผ่านจะส่งรายชื่อพร้อมหลักฐานการได้รับวุฒิบัตร ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เพื่อเทียบเท่าปริญญาเอก

2. ไม่เข้าหลักสูตรฝึกอบรม แต่จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานเทียบเท่าผู้ที่สำเร็จ
หลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งจะต้องมีกรณีศึกษาและหลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง รวมทั้งมี
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพของกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ ที่รับผิดชอบ หรืองานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ซึ่งการ
พัฒนาตนเองและสร้างผลงานนี้ต้องใช้เวลา จึงกำหนดให้มีประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษาปริญญาโทตรง
สาขา 6 ปี ซึงเป็น 2 เท่าของการเข้าหลักสูตรฝึกอบรม

คำถาม

สอบหนังสืออนุมัติแล้วได้อะไรเพิ่ม?

ตอบ

ได้หนังสืออนุมัติในระบบใหม่ ซึ่งหนังสืออนุมัติเทียบเท่าวุฒิบัตร ต่อไปผู้ที่ได้หนังสืออนุมัติน่าจะได้
ค่าตอบแทนเช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับเงินตอบแทนวุฒิบัตรด้วย

 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น