รายชื่อสมาชิกสมาคม APN อัพเดท/ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สมาคมผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)

สมาชิกจะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สภาการพยาบาล


ข่าวประชาสัมพันธ

 • คำสั่งสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ที่ 001/2567

  คำสั่งสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ที่ 001/2567เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 78 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อบังคับของสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) พ.ศ. 2552 หมวด 3 คณะกรรมการและหน้าที่รับผิดชอบ กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกนายกสมาคมและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการอำนวยการสมาคม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 18 มีนาคม 2567 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการอำนวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) Download คำสั่งสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ที่ 001/2567

  อ่านเพิ่มเติม


 • การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3/2566

  การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3/2566

  การสร้างผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อขอสอบหนังสืออนุมัติ APNและการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ อัตราค่าลงทะเบียน1. สมาชิกสมาคม APN 2,500 บาท2. ไม่ใช่สมาชิกสมาคม 3,000 บาท

  อ่านเพิ่มเติม


 • โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2566
  การสร้างผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลขั้นสูง

  โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2566การสร้างผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลขั้นสูง

  โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2566การสร้างผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลขั้นสูง ระหว่างระหว่างวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

  อ่านเพิ่มเติม


เอกสารประชุมวิชาการ


ประมวลภาพกิจกรรม