ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
.. read more

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
.. read more

การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2560
.. read more

กรุณาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น

เอกสารการประชุมวิชาการประจำปี
วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562
เรื่องเส้นทางสู่ APN :
การเตรียมผลงานเพื่อการ
เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

1. บทบาทของ APN ในระบบสุขภาพในยุค
ประเทศไทย 4.0 โดย
ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

2. รูปแบบการใช้ประโยชน์จาก APN: ลักษณะการ มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย
1) ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
2) พว.จารุพรรณ ลีละยุทธโยธิน
3) น.อ.หญิง บุษกร อินทรวิชัย

3. การแปลความรู้สู่การปฏิบัติ และศาสตร์การดำเนินการ: ความรู้และทักษะที่ APN พึงมีและเป็นกรอบแนวคิดสำหรับการ สร้างผลงานจากงานประจำเพื่อการขอเลื่อนตำแหน่ง หรือการเข้าสู่การเป็น APN โดย
ผศ.ดร.พิกุล พรพิบูลย์

4. การวิเคราะห์งาน หรือการวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิก: การวิจัยเพื่อ การได้มาซึ่ง แผนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ-ก้าวแรก ของการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย โดย
รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์ และ ผศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล

5. ลักษณะโครงการพัฒนาคุณภาพที่สามารถใช้ประกอบการขอเลื่อน ตำแหน่งหรือการขอสอบ APN : สมรรถนะหลักด้านการเป็นผู้นำในการพัฒนาจัดการ และกำกับระบบการดูแลโดย
รศ.ดร.อรสา พันธ์ภักดี

รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคา

6. การนาเสนอผลงานตัวอย่างของผู้ที่สอบผ่านการขอรับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตร APN วิพากษ์ โดย

รศ.ดร.อรสา พันธ์ภักดี และ รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคำ
APN กัลปังหา โชสิวสกุล APN วินิตย์ หลงละเลิง

7. เส้นทางการพัฒนาสู่การเป็ น APN ของอาจารย์พยาบาล โดย
ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร
ผศ.ชวลี แย้มวงษ์

 

 

เอกสารการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2561
เรื่อง การวัดและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล:
ความสำเร็จของระบบบริการสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561

1. กรอบแนวคิดการวัดผลลัพธ์ทางการพยาบาล
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร

2. Outcomes Management
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์

3. APN Impact on Health Care Outcomes
โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

4. Best Practice
โดยผู้แทน APN สาขาต่าง ๆ

4.1 การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
APN ธมลวรรณ ยอดกลกิจ

4.2 การพยาบาลเด็ก
APN สุพัตรา เผ่าพันธุ์

4.3 การพยาบาลผู้สูงอายุ
APN ทิพเนตร งามกาละ

4.4 การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
APN ธันยมัย ปุรินัย

4.5 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
APN วัฒนาพร พิบูลอาลักษณ์

4.6 การผดุงครรภ์และการพยาบาลมารดา-ทารก
APN ปณัชช์ฐิตา ขุนบุญยัง

4.7 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และการพยาบาลชุมชน
APN พิมพ์ณิชณิณ ภิวงศ์กำจร

4.8 การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และการควบคุมการติดเชื้อ
APN ดารารัตน์ ดำรงกุลชาติ

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการออกแบบระบบพยาบาล 4.0”

1. ระบบสุขภาพและสาธารณสุขยุคประเทศไทย 4.0
โดย นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ

2. พลังพยาบาล ในระบบสุขภาพยุคประเทศไทย 4.0
โดย ศ.ดร. สมจิต หนุเจริญกุล

3. บทบาท APN ในระบบสุขภาพยุคประเทศไทย 4.0
โดย รศ.ดร. เรณู พุกบุญมี

4. นวัตกรรมการพยาบาลในยุค ประเทศไทย 4.0
โดย ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์

5. บทบาทผู้นายุคประเทศไทย 4.0 กับการมุ่งสู่ ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
5.1 โดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
5.2 โดย ดร.หรรษา เทียนทอง
5.3 โดย พ.อ.หญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ
5.4 โดย พว.จิระภรณ์ เล็กดารงศักดิ์

6. เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุนสนับสนุน และได้รับการตีพิมพ์
โดย รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์

การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง “จากโครงการสู่การตีพิมพ์บทความวิชาการ” (From Proposal to Publication)

1. สถานะ APN ไทย: อยู่ที่ไหน ต้องทำอะไร เพื่อสร้างการ เปลี่ยนแปลง
โดย รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์

2. การเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ I
โดย รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์

3. การเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ II
โดย รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์

4. ปัญหาที่พบบ่อยในการเขียนบทความวิจัย
โดย รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร

5. Wrap up for CPG
โดย รศ.ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ

เอกสารการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2559 เรื่อง “พยาบาลผู้เชี่ยวชาญกับการขับเคลื่อนระบบการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

1. แนวคิดและแนวโน้มบทบาทของ APN ในการขับเคลื่อนระบบการพยาบาล
โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติในบทบาท APN
โดย ผศ.ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์

3. กรอบการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของ APN ในระบบการพยาบาลไทย
โดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร

4. การจัดการรายกรณีในระบบการพยาบาล
โดย APN
โดย ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์

5. การขับเคลื่อนระบบพยาบาลโดย APN
โดย รศ.ดร.พูลสุข ศิริพูล

6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการพยาบาล สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
โดย พ.ต.หญิง เพ็ญแข วิจิตร APNการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก

7. การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการทางานในบทบาทของ APN
โดย น.ต.หญิง เยาวมาลย์ เหลืองอร่าม

เอกสารการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ. 2559
เรื่อง “Evidence Based Practice: Research Development for APN”

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ประจาปี พ.ศ. 2559

1. นโยบายสภาการพยาบาลเกี่ยวกับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปฐกถาพิเศษ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง

2. How to formulate research question from practice
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี

3. การวิจัยแบบ R2R
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. อรุโณทัย ศิริอัศวกุล

4. How to utilize good evidence based practice to R2R?
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ โตสิงห์

5. การสร้างเครื่องมือและการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยทางคลินิก โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล

6. การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย และปัญหาที่พบบ่อย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ

7. Academic writing: workshop โดย
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

8. Writing a clinical research proposal: workshop
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์