รายชื่อสมาชิกสมาคม APN อัพเดท/ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สมาคมผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)

สมาชิกจะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สภาการพยาบาล


ข่าวประชาสัมพันธ

 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพพยาบาลสู่ความก้าวหน้า APN

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพพยาบาลสู่ความก้าวหน้า APN

  วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567 และ วันเสาร์ที่ 23 พฤษจิกายน 2567 Online ผ่าน Zoom Meeting 12 ตุลาคม 2567– ประเด็นการสร้างงานวิจัยเชิงสุขภาพตามนโยบาลระบบสุขภาพ โดย รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา– ผู้เข้าอบรมนำเสนอแนวคิด กลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์การวิจัยเพื่อขอรับคำปรึกษา โดยแยกตามสาขาที่ลงทะเบียนเข้ามา 23 พฤษจิการยน 2567– รูปแบบและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อตอบโจทย์ปัญหาวิจัย โดย ศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ– ผู้เข้าอบรมการนำเสนอรูปแบบการวิจัย การจัดกระทำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแยกตามสาขาที่ลงทะเบียนเข้ามา ดาวน์โหลด– เอกสารเชิญประชุม PDF– โครงการและกำหนดการ PDF อัตราค่าลงทะเบียน– สมาชิก APN 1,500 บาท– ไม่ใช่สมาชิก APN 2,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม apnsthai@gmail.com

  อ่านเพิ่มเติม


 • คำสั่งสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ที่ 001/2567

  คำสั่งสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ที่ 001/2567เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 78 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อบังคับของสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) พ.ศ. 2552 หมวด 3 คณะกรรมการและหน้าที่รับผิดชอบ กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกนายกสมาคมและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการอำนวยการสมาคม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 18 มีนาคม 2567 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการอำนวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) Download คำสั่งสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ที่ 001/2567

  อ่านเพิ่มเติม


 • โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2566
  การสร้างผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลขั้นสูง

  โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2566การสร้างผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลขั้นสูง

  โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2566การสร้างผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลขั้นสูง ระหว่างระหว่างวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

  อ่านเพิ่มเติม


เอกสารประชุมวิชาการ


ประมวลภาพกิจกรรม