วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย
Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice

 

ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์
กรกฏาคม - ธันวาคม 2557
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2558
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2559
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2560

 

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก วารสาร APN

การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2559เรื่อง “Evidence Based Practice: Research Development for APN”28-30 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ประจาปี พ.ศ. 2559

1. นโยบายสภาการพยาบาลเกี่ยวกับการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปฐกถาพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
2. How to formulate research question from practice โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
3. การวิจัยแบบ R2R โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. อรุโณทัย ศิริอัศวกุล
4. How to utilize good evidence based practice to R2R? โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ โตสิงห์
5. การสร้างเครื่องมือและการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยทางคลินิก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
6. การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย และปัญหาที่พบบ่อย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
7. Academic writing: workshop โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
8. Writing a clinical research proposal: workshop โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการประจำปี 2559 เรื่อง “Evidence Based Practice: Research Development for APN” และ พิธีมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)


พิธีมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจาปี พ.ศ. 2558-2559มอบโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกการนาเสนอโปสเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคม APN มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือก การนาเสนอโปสเตอร์

คณะกรรมการอานวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) วาระ พ.ศ. 2558-2560
ที่สองจากซ้าย
1.รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคม
2.รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล วิชาการและวารสาร
3.รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร วิชาการและวารสาร
4.รศ.ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล นายทะเบียน
5.รศ.ดร.พูลสุข ศิริพูลวิชาการและวารสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติ ครั้งที่ 1/2560
.. read more

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2558
.. read more

นายกสมาคม APN เข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี นายกสมาคม APN เข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และผู้บริหารสภาการพยาบาล
ได้แก่ ดร.กฤษฎา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ

.. read more


กรุณาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคม APN
 ดาวน์โหลดเอกสาร


ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก
สมาคม APN

สมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น