นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาล
รองศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาล ขั้นสูง (ประเทศไทย)
วาระ พ.ศ. 2564 – 2567

รายชื่อสมาชิกสมาคม APN อัพเดท/ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สมาคมผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)

สมาชิกจะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สภาการพยาบาล


ข่าวประชาสัมพันธ

เอกสารประชุมวิชาการ


ประมวลภาพกิจกรรม