ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในประเด็นสนับสนุนบทบาท APN

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในประเด็นสนับสนุนบทบาท APN ประจำปีงบประมาณ 2566

สมาคม APN ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในประเด็นสนับสนุนบทบาท APN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2566 โดย สมาคม APN ได้กำหนดระยะเวลาสำหรับการขอรับทุนข้อเสนอโครงการวิจัยในประเด็นสนับสนุนบทบาท APN ไว้ดังนี้

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา
1 ประชาสัมพันธ์ 1-31 ม.ค. 2566
2 นักวิจัยยื่นขอเสนอโครงการ (Proposal) E-mail: apnsthai@gmail.com ช่องทางเดียวเท่านั้น 1-15 ก.พ. 2566
3 พิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น 16-25 ก.พ. 2566
4 ประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการ ที่ผ่านการพิจารณา 28 ก.พ. 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณกรปภัทร ศิลปวิทย์ 081 955 6655 / line id: kornpapat

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

  • 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
  • 2. ยืนข้อเสนอโครงการที่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนไปที่ E-mail: apnsthai@gmail.com
  • 3. ตรวจสอบอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้ (ควรเป็นหัวหน้าโครงการ) ระบบจะส่งอีเมลล์ยืนยันว่า ได้รับข้อเสนอโครงการแล้ว
สมาคมฯ ของสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

ดาวน์โหลดต้นฉบับนายกสภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การยกระดับคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้วยนวัตกรรม

นายกสภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การยกระดับคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้วยนวัตกรรม
จัดโดย สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
ระหว่างวันที่
19-20 พฤศจิกายน 2565
ณ  โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3/2565 (สัญจร ครั้งที่ 1)
.. read more

ภาพการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2564 (ZOOM)
.. read more

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3/2563
.. read more

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2563
.. read more

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2562
.. read more

กรุณาตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น

เอกสารการอบรมเชิงปฎิบัติการ
ครั้งที่ 4/2565
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง การยกระดับคุณภาพและผลลัพธ์ ทางการพยาบาลด้วยนวัตกรรม

วันเสาร์ 19 พฤศจิกายน 2565
- ผลงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาล
โดย รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร
- ความหมายและแนวคิดที่สำคัญของการคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
โดย รศ.ดร.กันตพร ยอดใชย
- พื้นฐานมิติความคิดสร้างสรรค์ที่จะต่อยอดไปสู่กรอบแนวคิดในเชิงนวัตกรรม
โดย รศ.ดร.จิณพิชญ์ชา สาธิยมาส
- เจาะลึกทักษะการค้นพบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
โดย ผศ.ดร.เสริมศรี สันตต

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565
- การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
โดย รศ.ดร.กันตพร ยอดใชย
- การประเมินผลลัพธ์งานนวัตกรรม การเขียนรายงานและเทคนิคการนำเสนอ และการเผยแพร่ผลงานสู่สังคม
โดย รศ.ดร.จิณพิชญ์ชา สาธิยมาส

*ใบประกาศนียบัตร

เอกสารการประชุมวิชาการประจำปี
ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565
เรื่อง
การพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสู่ความเป็นมืออาชีพ

การสร้างผลงานวิจัยเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง/ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โดย ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
- ศ.ดร.สมจิต-งานวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

การสร้างผลงานกรณีศึกษาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง/ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โดย รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา
- รศ.ดร.ประณีต-กรณีศึกษา
- Template การเขียนผลงานวิชาการ กรณีศึกษา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของ APN ที่ผ่านการสอบหนังสืออนุมัติ : ผลงานวิจัย/กรณีศึกษา
โดย APN กิตติญาภรณ์ พันวิไล
- APN กิตติญาภรณ์-วิจัย
- APN กิตติญาภรณ์-กรณีศึกษา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของ APN ที่ผ่านการสอบหนังสืออนุมัติ : ผลงานวิจัย/กรณีศึกษา
โดย APN มนัชญา เสรีวิวัฒนา
- APN มนัชญา-วิจัย
- APN มนัชญา-กรณีศึกษา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของ APN ที่ผ่านการสอบหลักสูตรวุฒิบัตรฯ : ผลงานวิจัย/กรณีศึกษา
โดย APN มาลินี นักบุญ
- APN มาลินี-วิจัย
- APN มาลินี-กรณีศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร
- ใบประกาศ 28-29 พ.ค.65

เอกสารการประชุมวิชาการประจำปี
ครั้งที่ 1/2565 (Zoom)
วันที่ 2 – 3 เมษายน 2565
เรื่อง “ก้าวสู่มิติใหม่ในการสร้างผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติที่เป็นเลิศ”

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565
- ความก้าวหน้าในวิชาชีพของ APN
โดย ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
- ความก้าวหน้าในการจัดองค์กร การใช้งาน และความคาดหวัง APN
โดย อ. ศิริมา ลีละวงศ์
- การสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
โดย รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
- การขับเคลื่อนระบบการพยาบาลสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศโดย APN
โดย รศ.ดร.อรสา พันธ์ภักดี

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565
- แนวคิดและหลักการสร้างผลงานกรณีศึกษา(Case Study)จากการปฏิบัติของ APN
โดย - ผศ.ดร.นิโรบล กนกสุนทรรัตน์
- แนวคิดและหลักการสร้างผลงานกรณีศึกษา(Case Study)จากการปฏิบัติของ APN
- รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์
- การเตรียมสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ APN
โดย - รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์
- การเขียนบทความงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ของ APN
- โดย - รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา

- ดาวน์โหลดเอกสาร
* ใบประกาศนียบัตร

เอกสารการประชุมวิชาการประจำปี
ครั้งที่ 2/2564 แบบ Online
วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้วยงานวิจัย”

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
- Advanced Nursing Care Through Research and Practice
โดย ผศ.ดร.พิกุล พรพิบูลย์

- Concept & Approach of Research & Development
โดย ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล

- How to Select and Evaluate Evidences for Conducting R&D
โดย รศ.ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564
- ประสบการณ์ตรงในการพัฒนางานและตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
โดย - น.ท.หญิง ธิดา ขุนทอง
- อ. กัลปังหา โชสิวสกุล
- เทคนิคการเขียนรายงานและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
- โดย - รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์

- ดาวน์โหลดเอกสาร
*ใบประกาศ

เอกสารการประชุมวิชาการประจำปี
ครั้งที่ 1/2564 แบบ Online
วันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2564
เรื่อง “วิถีใหม่ของการเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง”

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564
- ความท้าทายในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในยุค New Normal
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร
- Implementation Science and implementation Research: หลักการนำความรู้สู่การยกระดับผลลัพธ์ของการปฏิบัติและสมรรถนะของพยาบาลผู้ปฏิบัติขั้นสูง การการจัดเตรียมผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน: Clinical Research (Experimental Designs)
โดย ผศ.ดร.วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร
- การเตรียมผลงานเพื่อการสอบ (วิจัย และ case study) เทคนิคการเลือกผลงานเพื่อใช้ในการสอบหนังสืออนุมัติ วิธีการทำ/เขียน case study เพื่อมาสอบหนังสืออนุมัติ
โดย รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธ์
รศ.ดร.อรสา พันธ์ภักดี
รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคำ
- ดาวน์โหลดเอกสาร
* ใบประกาศ
* เทปบันทึกการประชุม zoom 10-11 ก.ค. 64

เอกสารการประชุมวิชาการประจำปี
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง “การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพและตีพิมพ์ผลงาน:
เส้นทางสู่การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา”

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
- การจัดเตรียมผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน: Implementation Science and Implementation Research
โดย ผศ.ดร.พิกุล พรพิบูลย์
- การการจัดเตรียมผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน: Clinical Research (Experimental Design) โดย ผศ.ดร.วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
- ความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ การเขียนค่างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายงานพยาบาลวิชาชีพ
โดย อาจารย์นครินทร์ สุวรรณแสง

เอกสารการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26-27 กันยายน 2563 เรื่อง “การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพและตีพิมพ์ผลงาน: เส้นทางสู่การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา”

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
- การจัดเตรียมผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน: Implementation Science and Implementation Research
โดย ผศ.ดร.วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร
- การการจัดเตรียมผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน: Clinical Research (Experimental Design)
โดย ผศ.ดร.วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563
- ความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
โดย พว.จันทร์ฉาย แซ่ตั้ง
- ความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โดย พว.กรรณิกา อังกูร
- ความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ การเขียนค่างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายงานพยาบาลวิชาชีพ
โดย อาจารย์นครินทร์ สุวรรณแสง

เอกสารการประชุมวิชาการประจำปี
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563
เรื่อง “การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพและตีพิมพ์ผลงาน:
เส้นทางสู่การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา”

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563

- การจัดเตรียมผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน:
Implementation Science and Implementation Research
โดย ผศ.ดร.พิกุล พรพิบูลย์

- การการจัดเตรียมผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน:
Clinical Research (Experimental Designs)
โดย รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
- PDF1
- PDF2
- PDF3
- PDF4
- PDF5

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563

เส้นทางความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพและการคิดค่างาน

- ความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โดย อ. นครินทร์ สุวรรณแสง

- ความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพสังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
โดย พว.ธารินี เพชรรัตน์

- ตาแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มงานด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
โดย ดร.จงกลณี จันทรศิริ
- PDF1
- PDF2
- PDF3

เอกสารการประชุมวิชาการประจาปี
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2562
เรื่อง การเตรียมผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลและการตีพิมพ์
เพื่อ ขอสอบหนังสืออนุมัติ APN

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
Implementation Science and Implementation Research: และ การเขียนรายงานเพื่อตีพิมพ์
โดย ผศ.ดร.พิกุล พรพิบูลย์

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพหรือการวิจัยที่แสดงถึงสมรรถนะ ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและแนวทางการเตรียมต้นฉบับรายงาน เพื่อตีพิมพ์ผลงาน
โดย ผศ.ดร.พิกุล พรพิบูลย์ (1)
ผศ.ดร.พิกุล พรพิบูลย์ (2)
ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร

เอกสารการประชุมวิชาการประจำปี
วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562
เรื่องเส้นทางสู่ APN :
การเตรียมผลงานเพื่อการ
เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

1. บทบาทของ APN ในระบบสุขภาพในยุค
ประเทศไทย 4.0 โดย
ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

2. รูปแบบการใช้ประโยชน์จาก APN: ลักษณะการ มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย
1) ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
2) พว.จารุพรรณ ลีละยุทธโยธิน
3) น.อ.หญิง บุษกร อินทรวิชัย

3. การแปลความรู้สู่การปฏิบัติ และศาสตร์การดำเนินการ: ความรู้และทักษะที่ APN พึงมีและเป็นกรอบแนวคิดสำหรับการ สร้างผลงานจากงานประจำเพื่อการขอเลื่อนตำแหน่ง หรือการเข้าสู่การเป็น APN โดย
ผศ.ดร.พิกุล พรพิบูลย์

4. การวิเคราะห์งาน หรือการวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิก: การวิจัยเพื่อ การได้มาซึ่ง แผนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ-ก้าวแรก ของการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย โดย
รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์ และ ผศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล

5. ลักษณะโครงการพัฒนาคุณภาพที่สามารถใช้ประกอบการขอเลื่อน ตำแหน่งหรือการขอสอบ APN : สมรรถนะหลักด้านการเป็นผู้นำในการพัฒนาจัดการ และกำกับระบบการดูแลโดย
รศ.ดร.อรสา พันธ์ภักดี

รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคา

6. การนาเสนอผลงานตัวอย่างของผู้ที่สอบผ่านการขอรับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตร APN วิพากษ์ โดย

รศ.ดร.อรสา พันธ์ภักดี และ รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคำ
APN กัลปังหา โชสิวสกุล APN วินิตย์ หลงละเลิง

7. เส้นทางการพัฒนาสู่การเป็ น APN ของอาจารย์พยาบาล โดย
ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร
ผศ.ชวลี แย้มวงษ์

 

 

เอกสารการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2561
เรื่อง การวัดและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล:
ความสำเร็จของระบบบริการสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561

1. กรอบแนวคิดการวัดผลลัพธ์ทางการพยาบาล
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร

2. Outcomes Management
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์

3. APN Impact on Health Care Outcomes
โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

4. Best Practice
โดยผู้แทน APN สาขาต่าง ๆ

4.1 การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
APN ธมลวรรณ ยอดกลกิจ

4.2 การพยาบาลเด็ก
APN สุพัตรา เผ่าพันธุ์

4.3 การพยาบาลผู้สูงอายุ
APN ทิพเนตร งามกาละ

4.4 การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
APN ธันยมัย ปุรินัย

4.5 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
APN วัฒนาพร พิบูลอาลักษณ์

4.6 การผดุงครรภ์และการพยาบาลมารดา-ทารก
APN ปณัชช์ฐิตา ขุนบุญยัง

4.7 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และการพยาบาลชุมชน
APN พิมพ์ณิชณิณ ภิวงศ์กำจร

4.8 การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และการควบคุมการติดเชื้อ
APN ดารารัตน์ ดำรงกุลชาติ

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการออกแบบระบบพยาบาล 4.0”

1. ระบบสุขภาพและสาธารณสุขยุคประเทศไทย 4.0
โดย นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ

2. พลังพยาบาล ในระบบสุขภาพยุคประเทศไทย 4.0
โดย ศ.ดร. สมจิต หนุเจริญกุล

3. บทบาท APN ในระบบสุขภาพยุคประเทศไทย 4.0
โดย รศ.ดร. เรณู พุกบุญมี

4. นวัตกรรมการพยาบาลในยุค ประเทศไทย 4.0
โดย ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์

5. บทบาทผู้นายุคประเทศไทย 4.0 กับการมุ่งสู่ ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
5.1 โดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
5.2 โดย ดร.หรรษา เทียนทอง
5.3 โดย พ.อ.หญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ
5.4 โดย พว.จิระภรณ์ เล็กดารงศักดิ์

6. เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุนสนับสนุน และได้รับการตีพิมพ์
โดย รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์

การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง “จากโครงการสู่การตีพิมพ์บทความวิชาการ” (From Proposal to Publication)

1. สถานะ APN ไทย: อยู่ที่ไหน ต้องทำอะไร เพื่อสร้างการ เปลี่ยนแปลง
โดย รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์

2. การเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ I
โดย รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์

3. การเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ II
โดย รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์

4. ปัญหาที่พบบ่อยในการเขียนบทความวิจัย
โดย รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร

5. Wrap up for CPG
โดย รศ.ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ

เอกสารการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2559 เรื่อง “พยาบาลผู้เชี่ยวชาญกับการขับเคลื่อนระบบการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

1. แนวคิดและแนวโน้มบทบาทของ APN ในการขับเคลื่อนระบบการพยาบาล
โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติในบทบาท APN
โดย ผศ.ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์

3. กรอบการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของ APN ในระบบการพยาบาลไทย
โดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร

4. การจัดการรายกรณีในระบบการพยาบาล
โดย APN
โดย ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์

5. การขับเคลื่อนระบบพยาบาลโดย APN
โดย รศ.ดร.พูลสุข ศิริพูล

6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการพยาบาล สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
โดย พ.ต.หญิง เพ็ญแข วิจิตร APNการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก

7. การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการทางานในบทบาทของ APN
โดย น.ต.หญิง เยาวมาลย์ เหลืองอร่าม

เอกสารการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ. 2559
เรื่อง “Evidence Based Practice: Research Development for APN”

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ประจาปี พ.ศ. 2559

1. นโยบายสภาการพยาบาลเกี่ยวกับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปฐกถาพิเศษ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง

2. How to formulate research question from practice
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี

3. การวิจัยแบบ R2R
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. อรุโณทัย ศิริอัศวกุล

4. How to utilize good evidence based practice to R2R?
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ โตสิงห์

5. การสร้างเครื่องมือและการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยทางคลินิก โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล

6. การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย และปัญหาที่พบบ่อย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ

7. Academic writing: workshop โดย
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

8. Writing a clinical research proposal: workshop
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์